HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 52 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 V/v Khóa học về các mục tiêu phát triển bền vững (SDG Professional Course)

 

Đại học Công nghệ Nagaoka tuyển sinh Khóa học về các mục tiêu phát triển bền vững (SDG Professional Course) nhằm mở ra cơ hội cho chương trình đào tạo về phát triển bền vững trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với UNESCO. Khóa học bậc sau đại học này hướng đến xây dựng nền tảng của các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và được thiết kế để đào tạo ra các kỹ sư thực hành/nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn cao và là chuyên gia đào tạo công nghệ tiên tiến. Chương trình đào tạo được thực hiện bằng tiếng Anh.

Đại học Công nghệ Nagaoka sẽ cấp một số lượng nhất định học bổng Monbukagakusho cho các ứng viên trúng tuyển và đạt được các yêu cầu của học bổng.

Thông tin chương trình và thủ tục dự tuyển: Tham khảo tại https://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/examination/sdgp_course.html.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 02/10/2020.

Liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển: Division of International Affairs, Nagaoka University of Technology, 1603-1 Kamitomioka, Nagaoka, Niigata, 940-2188 Japan, tel: +81 258 47 9238, fax: +81 258 47 9283, email: kokusai@jcom.nagaokaut.ac.jp.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long