BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 42 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Hội thảo “Hợp tác Việt Trung về ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp”

Nhằm đánh giá kết quả hợp tác Việt Trung về nông nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn 2016 – 2020 của một số trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hợp tác Việt Trung về nông công nghệ cao trong nông nghiệp”.

Thời gian: 25/11/2021

Địa điểm: Phòng họp số 2, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

Thành phần: Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Một số Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT; Một số Viện, Trường của Trung Quốc và Việt nam.

Giảng viên, cán bộ, viên chức có nguyện vọng tham gia vui lòng gửi thông tin cho Ban HTQT (Chuyên viên: Bùi Thu Thủy, email: btthuy@vnua.edu.vn) trước ngày 24/11/2021 để Ban HTQT tổng hợp và đăng ký.

Lưu ý: Các đại biểu tham gia cần có kết quả test nhanh âm tính với Covid-19.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo./.

Nơi nhận;

- Tổ thư ký (để đăng tb);

- Lưu: HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN VIỆT LONG