BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

------------------------------------

Số: 623 / HVN-QLĐT

Về việc tiếp tục triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ ngày 11/05

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

           Kính gửi:      - Các đơn vị trong toàn Học viện

                                  - Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong toàn Học viện

            Căn cứ công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;

            Căn cứ công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại;

            Căn cứ công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23 tháng 4 năm 2020 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;

            Căn cứ vào kế hoạch của Học viện;

            Giám đốc Học viện thông báo tiếp tục triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ ngày 11/05/2020, cụ thể như sau:

1.      Đối với các lớp học phần mở cho bậc đại học:

Thực hiện giảng dạy, học tập trực tuyến bằng phần mềm MS Teams hoặc tập trung tại giảng đường theo thời khóa biểu tùy theo nội dung học phần và điều kiện thực hiện, cụ thể như sau: 

Các lớp học phần

Giảng dạy và học tập

Học phần chỉ có nội dung lý thuyết

Trực tuyến bằng MS Teams

Học phần có cả nội dung lý thuyết và thực hành

Nội dung lý thuyết:

-Tập trung tại giảng đường: Đối với các ca học đảm bảo điều kiện giãn cách theo quy định (danh sách kèm theo ).

-Trực tuyến bằng phần mềm MS Teams đối với các ca học chưa đảm bảo điều kiện giãn cách (danh sách kèm theo)

Nội dung thực hành:Tập trung tại phòng thực hành.

Học phần chỉ có nội dung thực hành

Tập trung tại phòng thực hành.

Giáo dục thể chất

Trực tuyến bằng phần mềm MS Teams

Giáo dục quốc phòng

Nội dung lý thuyết: Trực tuyến bằng MS Teams

Nội dung thực hành: Tập trung tại các bãi tập

 

2.      Đối với các lớp học phần mở cho bậc sau đại học: Thực hiện giảng dạy, học tập tập trung theo kế hoạch. (Cao học bắt đầu giảng dạy theo kế hoạch từ ngày 11/05/2020)

3. Để đảm bảo việc giãn cách và chuyển hình thức giảng dạy, học tập giữa các ca học, thời gian bắt đầu của các tiết học có sự thay đổi, cụ thể như sau:"

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỂU

BUỔI TỐI

Tiết 1

7h00– 7h50

Tiết 6

13h00– 13h50

Tiết 11

18h00– 18h50

Tiết 2

7h50– 8h40

Tiết 7

13h50– 14h40

Tiết 12

18h55 – 19h45

Tiết 3

8h40 – 9h30

Tiết 8

14h40 – 15h30

Tiết 13

19h50 – 20h40

Hết tiết 3 nghỉ 30phút

Hết tiết 8 nghỉ 30phút

 

 

Tiết 4

10h00– 10h50

Tiết 9

16h00– 16h50

 

 

Tiết 5

10h50 – 11h40

Tiết 10

16h50 – 17h40

 

 

Nghỉ trưa 80 phút

Nghỉ chiều 20 phút

 

 

Những sinh viên phải chuyển hình thức học từ trực tuyến sang tập trung tại giảng đường và ngược lại giữa các ca học, sinh viên chủ động phương tiện học tập và Học viện sẽ bố trí chỗ học trực tuyến cho sinh viên tại các phòng học ở giảng đường E.

Giám đốc Học viện yêu cầu các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần tham gia lớp học theo thời khóa biểu và thực hiện đúng Quy định về dạy và học của Học viện. Trong trường hợp sinh viên không tham gia được lớp học (do không có thiết bị/ mạng internet phục vụ việc học trực tuyến hoặc không thể học tập trung tại Học viện) cần viết đơn (theo mẫu) và gửi bản scan về Ban Quản lý đào tạo (qua Email: tranthanhha@vnua.edu.vn) trước 17h ngày 08/05/2020.

Mọi chi tiết, đề nghị liên hệ Ban QLĐT (024-6261-7519) Ban CTCT-CTSV (024-6261-7542).

Nơi nhận:

- Như trên;

-Lưu VT, NQT(03).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Văn Cường