Từ 0 giờ ngày 21/3/2021, Cổng đăng ký khai báo tạo CV điện tử cho sinh viên (http://motive.vnua.edu.vn) chờ lấy bằng tốt nghiệp và sinh viên đang thực tập tốt nghiệp ở các khoa đợt 1 năm 2021 sẽ tạm dừng hoạt động để phục vụ tổng công tác tổng hợp báo cáo.
Đề nghị các bạn sinh viên chưa đăng ký và hoàn thành bảng khảo sát khẩn trương hoàn chỉnh trong ngày hôm nay.
Trân trọng,
 
http://motive.vnua.edu.vn