Ảnh hưởng của kiểu gen Halothane, tính biệt đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Piétrain kháng stress Effect of Halothane Genotype, Gender on Carcass Characteristics and Meat Quality of Stress Negative Piétrain Pigs

Ảnh hưởng của kiểu gen Halothane, tính biệt đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Piétrain kháng stress Effect of Halothane Genotype, Gender on Carcass Characteristics and Meat Quality of Stress Negative Piétrain Pigs

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: