Khả năng sinh trưởng năng suất và chất lượng thịt của lợn đực dòng tổng hợp VCN03 Growth Performance, Carcass Characteristics and Meat Quality of VCN03 Boars

Khả năng sinh trưởng năng suất và chất lượng thịt của lợn đực dòng tổng hợp VCN03 Growth Performance, Carcass Characteristics and Meat Quality of VCN03 Boars

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: