Tiến bộ kỹ thuật được công nhận

Tính từ khi thành lập đến nay, Khoa Chăn nuôi đã có 7 tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận:

TT

Tên tiến bộ

Năm công nhận

Tổ chức công nhận

1

Chế phẩm vi sinh vật VNUA-BIOMIX và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm VNUA-BIOMIX làm đệm lót chăn nuôi lợn

2019

Cục Chăn nuôi

2

Nhóm lợn Landrace mang kiểu gen BB của gen RBP4 và lợn Yorkshire mang kiểu gen CC của gen RNF4 có năng suất sinh sản cao

2018

Cục Chăn nuôi

3

Công thức lai vịt đực Bầu nuôi tại Sín Chéng với vịt cái SM3 (BSM3)

2018

Cục Chăn nuôi

4

Xử lý rơm tươi bằng ure làm thức ăn cho trâu, bò

2013

Bộ NN&PTNT

5

Chế phẩm sinh học BALASA N01 và Quy trình sử dụng chế phẩm BALASA N01 để làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi

2013

Cục Chăn nuôi

6

Tổ hợp lai 1/2, ¾ gà Hồ x Lương phượng

2011

Cục Chăn nuôi

7

Lợn đực giống Pietrain kháng Stress nhân thuần tại Việt Nam

2011

Cục Chăn nuôi

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: