Nghiên cứu khoa học

 

  Các đề tài, dự án:

 

STT

Tên đề tài/dự án

Cấp

Vị trí

Time

STT

Tên chương trình, dự án, đề tài

Mã số vàcấp quản lý

Người chủ trì  (CT) hay  tham gia (TG)

Kinh phí

1

Phân lập và xác định đặc tính probiotic của một số chủng vi khuẩn lactic từ ruột gà

Cấp Trường

CT

Trường

2

Điều kiện môi trường lên men sinh tổng hợp enzyme thủy phân tinh bột sống từ chủngAspergillussp.GA15

Cấp trường trọng điểm

CT

Trường

3

Một số đặc điểm phát triển của ve chóRhipicephalus sanguineus

Cấp Trường

TG

Trường

4

Khả năng sinh trưởng của bê lai F1 (BBB x Lai Sind) từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội

Cấp Trường

CT

Trường

5

Nghiên cứu hiện trạng môi trường và quan hệ của nó đến dịch bệnh của lợn nuôi ở khu vực Nam Sách-Hải Dương

Đề tài cấp bộ

TG

NSNN

6

Điều tra đặc điểm Thuỷ lý-hoá, thuỷ sinh, ngư loại của các thuỷ vực tại một số xã khu vực Gia Lâm-Hà Nội

Đề tài cấp bộ

TG

NSNN

7

Nghiên cứu sử dụng lớp đôn chuồng vi sinh vật trong chăn nuôi gà nhằm giảm ô nhiễm môi trường tại khu trại thực nghiệm trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đề tài cấp trường trọng điểm

TG

Trường

9

Phân lập một số chủng vi khuẩn lactic có đặc tính probiotic từ ruột gà

Học Viện Nông nghiệp Việt nam

TG

Trường

10

Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò thịt lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Dự án của Hà Nội

TG

NSNN

11

The use of Mung bean (Phaseolus aureus) hulls in diets of laying hens

Dự án Mekarn

CT

2012

12

Đánh giá tần số kiểu gen insulin của quần thể gà Mía bằng kỹ thuật PC-RLLP

Cấp trường

TG

2016

13

Áp dụng chỉ thị phân tử để nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire

Cấp bộ

TG

2015-2017

14

Thử nghiệm thức ăn lên men lỏng từ bã sắn làm thức ăn chăn nuôi

Cấp trường

CT

2017

15

Đánh giá khả ăng sinh trưởng của bò lai F1 (BBB x lai Sind) giai đoạn  ss-6 tháng tuổi

Cấp trưởng

CT

2016

16

Đánh giá khả ăng sinh trưởng của bò lai F1 (BBB x lai Sind) giai đoạn  6-12 tháng tuổi

Cấp trường

CT

2017

17

Đánh giá khả ăng sinh trưởng  và cho thịt của bò lai F1 (BBB x lai Sind) giai đoạn  12-24 tháng tuổi

Cấp trường

CT

2018

18

Đánh giá khả năng sinh trưởng của bê lai F2 BBB từ sơ sinh-6 tháng tuổi

Cấp trường

CT

2019

19

Nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi của một số cá thể lợn sống sót trong ổ dịch

Cấp bộ

TG

2020-2022

XUẤT BẢN

I. Tiếng việt

 1. Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Vinh. 2018. Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai F1 (BBB x lai Sind) từ 12 đến 18 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội. Tạp chí khoa học và kỹ thuật chăn nuôi. 229: 79-84.
 2. Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Thị Tuyết Lê và Bùi Hữu Đoàn. 2012. Sử dụng đệm lót chuồng vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt thương phẩm. Tập chí Khoa học và kỹ thuật chăn nuôi. 37: 86-94.
 3. Vũ Văn Hạnh, Dương Thu Hương, Phạm Kim Đăng. 2016. Điều kiện môi trường lên men sinh tổng hợp enzyme thủy phân tinh bột sống từ chủng Aspergillus sp.GA15Tạp chí khoa học và kỹ thuật chăn nuôi
 4. Dương Thu Hương, Phạm Kim Đăng. 2012. Phân lập chủng vi khuẩn lên men lactic tiền năng được phân lập từ ruột gà. 2012. Tạp chí Khoa học Viện Chăn nuôi.
 5. Dương Thu Hương, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Thị Nguyệt, Ngô Thị Huyền Trang, Trần Hiệp, Vũ Văn Hạnh. 2018. Làm giàu protein của bã sắn bằng đướng hóa và lên men đồng thời. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 16 (3): 207-214
 6. Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Châu Giang, Trần Bích Phương,  Hà Xuân Bộ, Nguyễn Văn Duy, Đỗ Đức Lực, Vũ Đình Tôn. 2015. Đa hình  A3971G, T3737C của gen INS của quẩn thể gà Đông tảo, gà Hồ và gà Mía. Hội thảo Phát triển bền vững, 18-19 December 2015, Vietnam: 52-57.
 7. Trần Bích Phương, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Phương Giang, Bùi Hữu Đoàn và Phạm Kim Đăng. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Ri Ninh Hòa từ 4 đến 14 tuần tuổi được nuôi trong điều kiện bán chăn thả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi.
 8. Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Đăng Cường, Trần Bích Phương, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Châu Giang, Phan Xuân Hảo và Bùi Hữu Đoàn. 2018. Đặc điểm ngoại hình và năng suất sinh sản của vịt trời (anas supercillosa). Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi.
 9. Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương, Nguyễn Đăng Cường. 2018. Khả năng sản xuất thịt của Vịt trời (Anas supercillosa). Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi.
 10. Bùi Văn Đoàn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương. 2017. Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà H'Mông nuôi tại Mai Châu - Hòa Bình. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn

Nuôi.

 1. Hà Xuân Bộ, Nguyễn Thị Vinh và Đỗ Đức Lực (2018). Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), zuri (Brachiaria ruziziensis), keo dậu (leucaeana leucocephala) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen, Tạp chí Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam, 16(5): 433-438.

II. Tiếng anh

 1. Vinh Nguyen Thi, Metha Wanapat, Pichad Khejornsart and Phongthorn Kongmun. 2011. Studies of diversity of rumen microorganisms and fermentation in swamp buffalo fed different diets. Journal Animal and Veterinary Advances. 10: 406-414
 2. Vinh Thi Nguyen, Metha Wanapat, Pichad Khejornsart and Phongthorn Kongmun. 2012. Nutrient digestibility and ruminal fermentation characteristic in swamp buffaloes fed on chemically treated rice straw and urea. Tropical Animal Health and Production. 44:629-636
 3. Nguyen Thi Vinh, Bui Quang Tuan and Nguyen Minh Hang. 2013. The use of Mung bean (Phaseolus aureus) hulls in diets of laying hens. Livestock Research for Rural Development. Volume 25. Number 1.
 4. Nguyen Thi Vinh, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Hoang Ngoc Mai, Vu Dinh Ton (2017). Association of polymorphism in the RNF4, RBP4 and IGF2 genes with preproductive traits in Landrace and Yorkshrie sows, Vietnam Journal of Agricultural Sciences. 15 (3): 220-229.
 5. Nguyen Thi Vinh, Ha Xuan Bo, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Hoang Ngoc Mai, Frederic Farnir, Vu Dinh Ton (2017). Effect of a polymorphism in the RNF4 and RBP4 genes on growth performance and meat production of Landrace and Yorkshire pigs, Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics. 223: 6-11.
 6. Nguyen Thi Vinh, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Hoang Ngoc Mai, Vu Dinh Ton (2016). Genetic structure of candidate genes for litter size in Landrace and Yorkshire sows. Proceedings of International conference on Agriculture development in the context of international integration: Opportunities and challenges. Hanoi, Vietnam. December 7-8, 2016. ISBN: 978-604-924-245-8. Page: 154-161.
 7. Pham Kim Dang, Tran Hiep, Nguyen Thi Vinh, Nguyen Tien Thanh, Chu Ky Son (2016). Effect of cassava distillers dried grains from ethanol production on performance of growing pigs.  Proceedings of International conference on Agriculture development in the context of international integration: Opportunities and challenges. Hanoi, Vietnam. December 7-8, 2016. ISBN: 978-604-924-245-8. Page:71-78.
 8. Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Chau Giang, Nguyen Thi Vinh, Tran Bich Phuong, Bui Huu Doan, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang. Association of single nucleotide polymorphisms in the Insuline gene with growth traits of Mia chicken. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics. 223: 2-6.
 9. Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Thi Vinh, Nguyen Viet Linh, Nguyen Thi Phuong Giang, Bui Huu Doan and Pham Kim Dang. 2018. Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers. Livestock Research for Rural Development. Volume 30. Issue 9.
 10. Hong ST, Thi VN, Duy PP, Duc LD, Kim DP, Phuong GNT, Minh TNN, Hoang TN (2020). Polymorphism of candidate genes related to the number of teat, vertebrae and ribs in pigs. Adv. Anim. Vet. Sci. 8(3): 229-233.
 11. Do Duc Luc, Thinh Hoang Nguyen, Ha Xuan Bo, Nguyen Thi Vinh, Tran Xuan Manh, Nguyen Van Hung, Vu Dinh Ton, Frederic Farnir. 2020. Mutation c.307G>A in FUT1 gene has no effect on production performance of Yorkshire pigs in the tropics: the case of Vietnam. Canadian Journal of Animal Science, https://doi.org/10.1139/CJAS-2019-0084

 

 

 

 

 
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: