Môn học giảng dạy

 

STT

Tên môn học

Mã môn học

Cán bộ giảng dạy

Bậc học (đại học/cao học)

1

Động vật học

CN02101

Nguyễn Thị Nguyệt

Dương Thu Hương

Nguyễn T. Vân Trang

Nguyễn Thị Vinh

Trần Bích Phương

Đại học

2

Đa dạng sinh học

CN01103

Dương Thu Hương

Nguyễn Thị Vinh

Đại học

3

Sinh học đại cương

SH01001

Nguyễn Thị Nguyệt

Dương Thu Hương

Nguyễn T. Vân Trang

Nguyễn Thị Vinh

Đại học

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: