Môn học giảng dạy

MÔN HỌC GIẢNG DẠY

 

 

TT

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Cán bộ phụ trách

Bậc học (ĐH/CH/NCS/..)

1

Di truyền động vật

CN02501

2

Nguyễn Chí Thành

Nguyễn Hoàng Thịnh

Chu Tuấn Thịnh

ĐH

2

Di truyền số lượng

CN02502

2

Nguyễn Chí Thành

Nguyễn Hoàng Thịnh

Chu Tuấn Thịnh

ĐH

3

Chọn và nhân giống vật nuôi

CN03101

3

Phan Xuân Hảo

Đỗ Thị Huế

ĐH

4

Thiết kế thí nghiệm chăn nuôi

CN02701

2

Đỗ Đức Lực

Hà Xuân Bộ

ĐH

5

Viết tài liệu khoa học

CN01302

2

Đỗ Đức Lực

Nguyễn Hoàng Thịnh

Hà Xuân Bộ

ĐH

6

Di truyền phân tử ứng dụng trong chăn nuôi

CN03102

2

Nguyễn Hoàng Thịnh

Nguyễn Chí Thành

Chu Tuấn Thịnh

ĐH

7

Phương pháp nghiên cứu trong chăn nuôi

CN06004

2

Đỗ Đức Lực

Phan Xuân Hảo

Nguyễn Hoàng Thịnh

Hà Xuân Bộ

CH

8

Quản lý giống vật nuôi

CN07021

2

Phan Xuân Hảo

CH

9

Di truyền số lượng ứng dụng trong chăn nuôi

CN06008

2

Đỗ Đức Lực

Phan Xuân Hảo

Nguyễn Hoàng Thịnh

Hà Xuân Bộ

Nguyễn Chí Thành

CH

10

Thiết kế thí nghiệm

CN06011

2

Đỗ Đức Lực

Hà Xuân Bộ

CH

11

Sinh học phân tử ứng dụng trong chăn nuôi

CN06012

2

Nguyễn Hoàng Thịnh

Đặng Thái Hải

CH

12

Chọn lọc và nhân giống vật nuôi

CN07019

2

Đỗ Đức Lực

Phan Xuân Hảo

Hà Xuân Bộ

CH

13

Bảo tồn quỹ gen động vật

CN07020

2

Phan Xuân Hảo

CH

14

Di truyền ứng dụng trong chăn nuôi

CN07033

2

Nguyễn Hoàng Thịnh

Nguyễn Chí Thành

CH

15

Seminar về di truyền giống động vật

CN07061

1

Phan Xuân Hảo

Nguyễn Hoàng Thịnh

CH

16

Phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi

CN

2

Nguyễn Xuân Trạch

Đỗ Đức Lực

NCS

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: