Giáo trình - Bài giảng

 

A. Giáo trình

1. Vũ Kiến Hiện,  Nguyễn Hải Quân (1964). Giáo trình chọn giống và nhân giống gia súc intypo (bản dịch từ tiếng Trung Quốc)

2. Nguyễn Ân (1972). Di truyền động vật

3. Trần Đình Miên, Nguyễn Hải Quân, Vũ Kính Trực (1975). Chọn giống và nhân giống gia súc. NXB Nông thôn

4. Đặng Vũ Bình (2000). Giáo trình Chọn lọc và nhân giống vật nuôi - dùng cho ngành Sư phạm kỹ thuật. NXB Nông nghiệp

5. Đặng Vũ Bình (2001). Chăn nuôi 1: Thức ăn - Giống vật nuôi - dùng cho Cao đẳng sư phạm. NXB Giáo dục

6. Đặng Vũ Bình (2002). Giáo trình Di truyền số lượng và Chọn giống vật nuôi - Giáo trình Cao học. NXB Nông nghiệp

7. Đặng Vũ Bình (2005). Giáo trình Giống vật nuôi - dùng cho Cao đẳng sư phạm. NXB Đại học Sư phạm

8. Nguyễn Đình Hiền, Đỗ Đức Lực (2007). Giáo trình Thiết kế thí nghiệm. NXB Nông nghiệp

9. Đỗ Thị Mơ, Đặng Vũ Bình, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Đức Lực, Võ Văn Sự (2009). Giáo trình Tin học chuyên ngành . NXB Nông nghiệp

10. Nguyễn Xuân Trạch, Đỗ Đức Lực (2016). Giáo trình Phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi. NXB Đại học Nông nghiệp

11. Đỗ Đức Lực, Nguyễn Hoàng Thịnh, Hà Xuân Bộ, Đoàn Văn Soạn, Đặng Vũ Bình (2017). Giáo trình Viết tài liệu khoa học. NXB Đại học Nông nghiệp

12. Đỗ Đức Lực, Nguyễn Đình Hiền, Hà Xuân Bộ (2017). Giáo trình Thiết kế thí nghiệm. NXB Đại học Nông nghiệp

B. Sách tham khảo

1. Nguyễn Ân (1967). Thực tập di truyền intypo.

2. Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Văn Thiện (1977). Thực hành giống gia súc. NXB Nông thôn

3. Đặng Vũ Bình (2010). Bài tập di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi: Dùng cho hệ đại học và sau đại học.  NXB Nông nghiệp

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: