Trung tâm nghiên cứu liên ngành và phát triển nông thôn

 

GIỚI THIỆU

Địa điểm làm việc: Khu Nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ

, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

                                  Phòng: 308, 309

                                          Điện thoại: 0248767361    

                                          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Lịch sử phát triển

Trung tâm Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn là đơn vị trực thuộc Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Khoa) được thành lập theo Quyết định số 507/QĐ-ĐHI-TCCB ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Hiệu trường Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).Tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Center for Interdisciplinary Research on Rural Development (viết tắt là CIRRD). Trung tâm Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) hoạt động theo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo có thu, tự chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Học viện về các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

- Lãnh đạo trung tâm

                  - GS.TS. Vũ Đình Tôn         Giám đốc

                  - TS. Hán Quang Hạnh       Phó giám đốc

- Tổ chuyên môn

                  - Tổ Kế toán –Văn phòng

                  - Tổ Khoa học & Công nghệ

Trung tâm có 9 cán bộ nghiên cứu và nhân viên, trong đó có 2 cán bộ quản lý kiêm nhiệm và 7 cán bộ nghiên cứu, nhân viên hợp lao động hợp đồng. Trình độ của cán bộ Trung tâm hiện có 1 Giáo sư, 2 tiến sỹ, 3 thạc sỹ, 2 Cử nhân. Bên cạnh đó, Trung tâm có mối quan hệ phối hợp nghiên cứu với độn ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của các Khoa cũng như các đơn vị trong và ngoài Trường.

3. Trung tâm có các chức năng sau:

a) Nghiên cứu và tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Hợp tác và triển khai các đề tài khoa học, các dự án phát triển trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, phát triển nông nghiệp và nông thôn;

c) Tham gia đấu thầu các đề tài khoa học, các dự án phát triển, các chương trình đào tạo trong và ngoài nước về những lĩnh vực liên quan;

d) Tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất (các quy trình công nghệ chăn nuôi, con giống, quản lý giống, quản lý dịch bệnh, thức ăn, xử lý chất thải chăn nuôi);

e) Tư vấn nghiên cứu khoa học, phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến chăn nuôi, thú y, phát triển nông nghiệp nông thôn.

4. Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của Trung tâm bao gồm hai phòng làm việc với đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và thực hiện chức năng của Trung tâm. Bên cạnh đó là tiểu thư viện với hàng trăm đầu sách về các lĩnh vực khoa học chăn nuôi, thý y, thủy sản, kinh tế, xã hội…

5. Hướng nghiên cứu chính của Trung tâm

Những hướng nghiên cứu chính của Trung tâm như: Nghiên cứu triển khai đưa tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y như nghiên cứu về bảo tồn giống vật nuôi bản địa đặc biệt là trên gà, nghiên cứu về năng suất chăn nuôi và chất lượng sản phẩm vật nuôi, chuỗi ngành hàng sản phẩm vật nuôi. Cơ sở dữ liệu quản lý dịch bệnh trên vật nuôi, cơ sở dữ liệu quản lý giống vật nuôi. Đồng thời nghiên cứu về bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp, tổ chức các lớp dạy nghề cho nông dân như kỹ thuật chăn nuôi, phát hiện và phòng trị bệnh,... thử nghiệm những giải pháp kinh tế - xã hội nhằm cung cấp thông tin và căn cứ khoa học giúp các nhà hoạch định chính sách có chính sách phù hợp. Mục tiêu xuyên suốt của các nghiên cứu này là phát hiện những ảnh hưởng tích cực và cũng như những hạn chế của các chủ trương chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân. Nghiên cứu về hệ thống nông nghiệp, chuỗi ngành hàng các sản phẩm nông nghiệp, góp phần đưa ra các khuyến cáo, giải pháp phù hợp với từng mắt xích trong chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp. Nghiên cứu kinh tế - xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm những thay đổi về cơ cấu nông hộ, về quan hệ sản xuất ở nông thôn trong tiến trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Vai trò của các thành phần kinh tế, nhất là vai trò của thành phần kinh tế nông hộ, các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

 

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/học vị

Điện thoại/Email

1

Vũ Đình Tôn

Giám đốc

Giáo sư, Tiến sĩ

0913.033.177/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Hán Quang Hạnh

Phó giám đốc

Tiến sĩ

0982.041.382/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Phan Đăng Thắng

Nghiên cứu viên

Tiến sĩ

0912.610.298/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS. Nguyễn Văn Duy

Nghiên cứu viên

Thạc sĩ

0984.961.062/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS. Nguyễn Công Oánh

Nghiên cứu viên

Thạc sĩ

0975.191.982/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Thị Hồng Vân

Kế toán

Cử nhân

0904.884.483/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Hoàng Ngọc Mai

Nghiên cứu viên

Thạc sĩ

0121.620.0006/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS. Nguyễn Thị Phương

Nghiên cứu viên

Thạc sĩ

0984.071.412/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Đình Tiến

Nghiên cứu viên

Cử nhân

0168.414.8451/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Đỗ Thị Phương

Nghiên cứu viên

Cử nhân

 

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: