Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Chăn nuôi

1. Tầm nhìn

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học ở trong nước và tiên tiến trong khu vực về lĩnh vực chăn nuôi và góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Sứ mạng

Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam có sứ mạng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ KHCN tiên tiến trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.


3. Nhiệm vụ chính của Khoa

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực chăn nuôi ở trình độ đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, postdoc) và đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội.

- Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi: Dinh dưỡng và thức ăn động vật; Bảo tồn và chọn, tạo giống vật nuôi; Công nghệ và Môi trường chăn nuôi; Phúc lợi động vật; Chất lượng sản phẩm động vật,...

 - Chuyển giao khoa học-công nghệ và cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chăn nuôi: Dinh dưỡng và thức ăn động vật; Bảo tồn và chọn, tạo giống vật nuôi; Công nghệ và Môi trường chăn nuôi; Phúc lợi động vật; Chất lượng sản phẩm động vật,...theo yêu cầu của xã hội.

4. Giá trị cốt lõi của Khoa

Khoa Chăn nuôi-Học viện Nông nghiệp Việt Nam không ngừng phấn đấu đóng góp vào sự phát triển chung của học viện và của ngành chăn nuôi với các giá trị cốt lõi đó là: Sáng tạo (Creation), Hợp tác (Collaboration), Trách nhiệm (Responsibility)

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: