Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Chăn nuôi

1. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Chăn nuôi là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến về lĩnh vực chăn nuôi trong nước và khu vực góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Sứ mạng

Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Nhiệm vụ chính của Khoa

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực chăn nuôi ở trình độ đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, postdoc) và đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội.

- Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi: Dinh dưỡng và thức ăn động vật; Bảo tồn và chọn, tạo giống vật nuôi; Công nghệ và Môi trường chăn nuôi; Phúc lợi động vật; Chất lượng sản phẩm động vật,...

- Chuyển giao khoa học-công nghệ và cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chăn nuôi: Dinh dưỡng và thức ăn động vật; Bảo tồn và chọn, tạo giống vật nuôi; Công nghệ và Môi trường chăn nuôi; Phúc lợi động vật; Chất lượng sản phẩm động vật,...theo yêu cầu của xã hội.

4. Giá trị cốt lõi của Khoa

Sáng tạo – Hợp tác – Trách nhiệm

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: