CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂN NUÔI THÚ Y

I.                   Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên ngành đăng ký đào tạo: Chăn nuôi – Thú y (Animal Production and Health)

Mã ngành đào tạo: 8.62.01.06

Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi – Thú y định hướng ứng dụng

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Tên văn bằng: Thạc sĩ Chăn nuôi – Thú y (Master of Animal Production and Health)

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH CHĂN NUÔI (Animal Science)

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Mã ngành:
 8620105

1. CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Về kiến thức

1.1.1. Kiến thức chung

Trình độ lý luận chính trị:

Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH CHĂN NUÔI (Animal Science)

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
Mã ngành:8620105

1. CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Về kiến thức

1.1.1. Kiến thức chung

Trình độ lý luận chính trị:

Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: