Chương trình đào tạo và Đề cương học phần

I. Chương trình đào tạo đại học

Ngành Chăn nuôi gồm 3 chuyên ngành đào tạo theo định hướng học thuật và 1 chuyên ngành đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

1. Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y (Animal Science & Veterinary Medicine)

Chăn nuôi - Thú y

2. Chuyên ngành: Dinh dưỡng và Công nghệ thức ăn chăn nuôi (Animal Nutrition & Feed Technology)

Dinh dưỡng  và Công nghệ thức ăn chăn nuôi

3. Chuyên ngành: Khoa học vật nuôi (Animal Science)     

Khoa học vật nuôi

4. Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y (Animal Science & Veterinary Medicine) theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng - POHE

Chăn nuôi - Thú y POHE

II. Đề cương học phần đại học

Đề cương chi tiết các học phần đại học

III. Đề cương Thạc sĩ  - Nghiên cứu sinh

Đề cương chi tiết

 

 

 

 

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: