Cán bộ

TỔ CHỨC CÁN BỘ

  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn học đảm nhận

Điện thoại/Email

1

ThS. Nguyễn Thị nguyệt

Trưởng Bộ môn

Động vật học

Sinh học đại cương

09.19.979.496

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Dương Thu Hương

Phó Bộ môn

Động vật học

Sinh học đại cương

Đa dạng sinh học

09.82.013.185

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Nguyễn Thị Vinh

Giảng Viên

Động vật học

Sinh học đại cương

Đa dạng sinh học

09.66.799.296

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS. Trần Bích Phương

Giảng Viên

Động vật học

Sinh học đại cương

0342.046.657

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS. Nguyễn Thị Mai

Kỹ Thuật viên

-

09.85.759.485

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: