Danh sách cán bộ

TỔ CHỨC CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn học đảm nhận

Điện thoại/Email

1

GS.TS Nguyễn Xuân Trạch

 Giảng viên cao cấp

1. Nhập môn chăn nuôi

2. Introductory Animal Production

3. Chăn nuôi trâu bò

4. Chăn nuôi dê thỏ

5. Quản lý chất thải chăn nuôi

6. Kỹ thuật chăn nuôi

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

8. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

9. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

10. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

11. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

12. Những tiến bộ mới trong chăn nuôi gia súc nhai lại

13. Phát triển chăn nuôi bền vững

14. Seminar chăn nuôi chuyên khoa

15. Chăn nuôi nhiệt đới

16. Chăn nuôi gia súc nhai lại nâng cao

17. Môi trường chăn nuôi

18. Phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi

0904148104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

GS.TS,Vũ Đình Tôn

Giảng viên cao cấp

1. Chăn nuôi lợn

2. Hệ thống nông nghiệp

3. Quản lý chất thải chăn nuôi

4. Kỹ thuật chăn nuôi

5. Quản lý trang trại chăn nuôi

6. Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

8. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

9. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

10. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

11. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

12. Những tiến bộ mới trong chăn nuôi lợn

13. Hệ thống chăn nuôi

14. Chuồng trại và quản lý chất thải chăn nuôi

15. Quản lý trang trại chăn nuôi (CH)

16. Seminar chăn nuôi chuyên khoa

17. Chăn nuôi nhiệt đới

18. Chăn nuôi lợn nâng cao

19. Môi trường chăn nuôi

0913033177

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS, Bùi Hữu Đoàn

Giảng viên chính

1. Chăn nuôi gia cầm

2. Chăn nuôi đà điểu và chim

3. Quản lý chất thải chăn nuôi

4. Kỹ thuật chăn nuôi

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

8. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

9. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

12. Những tiến bộ mới trong chăn nuôi gia cầm

13. Chuồng trại và quản lý chất thải chăn nuôi

14. Seminar chăn nuôi chuyên khoa

15. Phát triển chăn nuôi bền vững

16. Chăn nuôi động vật hoang dã

17. Chăn nuôi gia cầm nâng cao

0975229668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TS. Nguyễn Văn Thắng

Giảng viên chính

1. Chăn nuôi cơ bản

2. Chăn nuôi chuyên khoa

3. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

4. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

8. Những tiến bộ mới trong chăn nuôi lợn

9.Chăn nuôi lợn nâng cao

0914338192

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS. Trần Hiệp

Trưởng BM

1. Chăn nuôi lợn

2. Chăn nuôi chuyên khoa

3. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

4. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

8. Những tiến bộ mới trong chăn nuôi lợn

9. Chăn nuôi lợn nâng cao

0915094819

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TS. Hán Quang Hạnh

Phó trưởng BM

1. Hệ thống nông nghiệp

2. Quản lý chất thải chăn nuôi

3. Quản lý trang trại chăn nuôi

4. Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

8. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

9. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

10. Hệ thống chăn nuôi

11. Quản lý trang trại chăn nuôi (CH)

0982041382

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Nguyễn Thị Dương Huyền

Giảng viên

1. Nhập môn chăn nuôi

2. Introductory Animal Production

3. Chăn nuôi trâu bò

4. Chăn nuôi dê thỏ

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

8. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

9. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

0946281183
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS. Lê Hữu Hiếu

Giảng viên

1. Chăn nuôi lợn

2. Chăn nuôi chuyên khoa

3. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

4. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

0967181282

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Giảng viên

1. Chăn nuôi cơ bản

2. Chăn nuôi chuyên khoa

3. Nhập môn chăn nuôi

4. Introductory Animal Production

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

8. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

9. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

0987029959
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

ThS. Hoàng Anh Tuấn

Giảng viên

1. Chăn nuôi gia cầm

2. Chăn nuôi đà điểu và chim

3.Kỹ thuật chăn nuôi

4. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

8. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

0989119184
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ThS. Nguyễn Ngọc Bằng

Giảng viên

1. Nhập môn chăn nuôi

2. Introductory Animal Production

3. Chăn nuôi trâu bò

4. Chăn nuôi dê thỏ

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

8. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

9. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

0969598337
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ThS. Đào Thị Hiệp

Giảng viên

1. Chăn nuôi cơ bản

2. Chăn nuôi chuyên khoa

3. Thực tập giáo trình chăn nuôi lợn

4. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia súc nhai lại

5. Thực tập giáo trình chăn nuôi gia cầm

6. Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

7. Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

0943116228
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

TS. Nguyễn Hùng Sơn

Giảng viên

   
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: