Danh sách cán bộ

TỔ CHỨC CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

1

GS.TS Nguyễn Xuân Trạch

Giảng viên cao cấp

0904148104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

GS.TS Vũ Đình Tôn

Giảng viên cao cấp

0913033177

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn

Giảng viên cao cấp

0975229668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TS. Nguyễn Văn Thắng

Giảng viên chính

0914338192

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS. Trần Hiệp

Giảng viên chính – Trưởng Bộ môn

0915094819

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TS. Hán Quang Hạnh

Giảng viên chính

0982041382

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Nguyễn Thị Dương Huyền

Giảng viên

0946281183
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS. Lê Hữu Hiếu

Giảng viên

0967181282

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Giảng viên

0987029959
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

ThS. Hoàng Anh Tuấn

Giảng viên

0989119184
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ThS. Nguyễn Ngọc Bằng

Giảng viên

0969598337
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ThS. Đào Thị Hiệp

Giảng viên

0943116228
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

TS. Nguyễn Hùng Sơn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

ThS. Nguyễn Thị Phương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ThS. Vũ Thị Thuý Hằng

KTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: