TS. NGUYỄN HÙNG SƠN

Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 0915064542
Email: nhson@vnua.edu.vn
 
 
Quá trình đào tạo Giảng dạy        Nghiên cứu khoa học       Tiến bộ kỹ thuật             Lý lịch khoa học
 
 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

   
- Kỹ sư chăn nuôi thú y:   Đại học Nông nghiệp Hà Nội      2004
- Thạc sĩ chăn nuôi:          Đại học Queensland, Australia     2011
- Tiến sĩ chăn nuôi:           Đại học New England, Australia  2016
 

 

GIẢNG DẠY

1. Nhập môn chăn nuôi: Bài giảng: Download

2. Introductory Animal Production: Bài giảng: Download

3. Chăn nuôi trâu bò: Bài giảng: Download

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Lĩnh vực nghiên cứu: Dinh dưỡng gia súc nhai lại

II. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia

TT

Tên đề tài, dự án

Cấp phê duyệt

Vai trò

Năm thực hiện

1

Dự án phát triển giống bò thịt bò sữa Quốc gia

Bộ NN&PTNT

 Thành viên

2005-2006

2

Dự án nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò sữa cho các trang trại vừa và nhỏ ở Việt Nam

NIAS; JICA

 Thành viên

2006-2009

 3

 Khắc phục những hạn chế về kỹ thuật và thị trường để mở rộng quy mô chăn nuôi bò thịt có lãi tại vùng cao Tây Bắc Việt Nam

 ACIAR, NIAS

 Thành viên

 2011-2012

4 Dự án nâng cao năng suất và sức khỏe bò sữa tại Việt Nam ACIAR, VNUA Thành viên 2016-2017


 

III. Công bố khoa học gần đây

1.       Son Hung Nguyen, Huyen Duong Thi Nguyen, Graeme Bremner, Roger Hegarty (2018). Methane emissions and productivity of defaunated and refaunated sheep while grazing. Small Ruminant Research. 161, 28-33.

2.       Son Hung Nguyen, Roger Hegarty (2017) Effects of defaunation and dietary coconut oil distillate on fermentation, digesta kinetics and methane production of Brahman heifers. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 101(5) 984-993.

3.       Son Hung Nguyen, Lily Li, Roger Stephen Hegarty (2016) Effects of rumen protozoa of Brahman heifers and nitrate on fermentation and In vitro methane production. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 29(6) 807-813.

4.       Son Hung Nguyen, Graeme Bremner, Margaret Cameron, Roger Hegarty (2016) Methane emissions, ruminal characteristics and nutrient utilisation changes after refaunation of protozoa-free sheep. Small Rumiant Research. 144, 48-55.

5.       Son Hung Nguyen, Mark Barnett, Roger Hegarty (2015) Use of dietary nitrate to increase productivity and reduce methane production of defaunated and faunated lambs consuming protein deficient chaff. Animal Production Science. 56(3) 290-297.

6.       Son Hung Nguyen, Graeme Bremner, Andrew Blakely, Roger Hegarty (2015) Carcass composition of defaunated and faunated lambs estimated by Computed Tomography (CT). Conference paper.  Recent Advance in Animal Nutrition. The University of New England, Armidale, NSW Australia.

7.       Megan Sullivan, John Gaughan, Son Hung Nguyen, Jarrod Lees, Angela Lees (2014) Correlation between milk production, days in milk and temperature humidity index in lactating dairy cows in a sub-tropical summer. Conference paper: ADSA-ASAS-CSAS Joint Annual Meeting. Kansas, MO.

8.       Megan Sullivan, John Gaughan, Son Hung Nguyen, Jarrod Lees, Angela Lees (2014) Correlation between mean panting score and temperature humidity index in lactating dairy cows in a sub-tropical summer. Conference paper. ADSA-ASAS-CSAS Joint Annual Meeting. Kansas, MO.

9.       John Gaughan, Jarrod Lees, Angela Lees, Son Hung Nguyen (2011) Changes in vaginal temperature of dairy cows over summer in South-east Queensland. Conference: 19th International Congress of Biometeorology At: Auckland, New Zealand

 
 

TIẾN BỘ Kỹ THUẬT

1. Kỹ thuật xử lý rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò, Bộ NN&PTNT, 2013

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (Download)

-        LLKH tiếng Anh (Download)

 
  Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang