CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂN NUÔI THÚ Y

I.                   Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên ngành đăng ký đào tạo: Chăn nuôi – Thú y (Animal Production and Health)

Mã ngành đào tạo: 8.62.01.06

Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi – Thú y định hướng ứng dụng

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Tên văn bằng: Thạc sĩ Chăn nuôi – Thú y (Master of Animal Production and Health)

 

EXPECTED LEARNING OUTCOMES AND TRAINING PROGRAM

 

Name of study program: Animal Science

Code: 8620105       

Orientation: Applied

Degree award: Master

EXPECTED LEARNING OUTCOMES AND TRAINING PROGRAM

 

Name of study program: Animal Science

Code: 8620105

Orientation: Research

Degree award: Master

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: