THÔNG BÁO (Về việc đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Quy định dạy và học Ban hành theo QĐ số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ tiến trình các ngành đào tạo bậc ĐH/CĐ các khóa  trong học kỳ 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ quyết định số 1523/QĐ-HVN ngày 07/05/2019 về việc Phê duyệt đề án “Đổi mới đăng ký học phần cho sinh viên” của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

Sinh viên xem TKB các học phần được mở trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 trên Website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 12/05/2019 đến ngày 14/05/2019 để lập kế hoạch học tập.

Thời gian đăng ký cho các khóa chia thành 3 đợt như sau:

Đợt 1: Sinh viên đăng ký học phần mở theo đúng lớp hành chính (Sinh viên không được phép đăng ký các học phần mở cho lớp khác)

        - Khóa 62, 63 đăng ký từ 7h đến 24h ngày 15/05/2019 đến  ngày 18/05/2019.

        - Các khóa còn lại đăng ký từ 7h đến 24h ngày 19/5/2019 đến ngày  22/05/2019.

Đợt 2: Sinh viên được phép đăng ký học phần mở cho các lớp, khóa khác và không được hủy các học phần đã đăng ký đợt 1.

        - Khóa 61,60 và các khóa 59 trở về trước đăng ký từ 7h đến 24h ngày 27/05/2019 đến  ngày 29/05/2019.

        - Khóa 62, 63 đăng ký từ 7h đến 24h ngày 30/5/2019 đến ngày  01/06/2019.

Đợt 3: Đăng ký bổ sung (Sinh viên được phép đăng ký học phần mở cho các lớp, khóa khác và không được hủy các học phần đã đăng ký đợt 1 và đợt 2).

        - Sinh viên đăng ký từ 7h đến 24h ngày 07/06/2019 đến 09/06/2019.

Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký trên Website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 15/06/2018 để biết kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

Lưu ý:

1. Trong thời gian đăng ký online, sinh viên có thể truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến qua mạng wifi tại các khu giảng đường hoặc sử dụng máy tính có nối mạng LAN tại phòng máy tính của các khoa (xem chi tiết) từ tiết 1 đến tiết 10 hàng ngày để đăng ký học phần.

2.  Để an toàn cho dữ liệu đã đăng ký sinh viên cần thực hiện: 

- Click nútthoátkhi muốn thoát khỏi trạng thái đang đăng nhập.

- Click nút “LƯU CÁC MÔN ĐÃ CHỌN ĐĂNG KÝ & XÓA” sau khi đăng ký hoặc hủy học phần đăng ký.  

- Nếu sử dụng máy tính công cộng,  sinh viên cần đóng trình duyệt web sau khi đã kết thúc quá trình đăng ký.

Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: