THÔNG BÁO V/v tổ chức hội thảo “Đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen FUT1 và MUC4 đến năng suất sinh sản của nái Landrace và Yorkshire”

 

 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ban quản lý Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ (Ban QLDA FIRST) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hội thảo Đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen FUT1 và MUC4 đến năng suất sinh sản của nái Landrace và Yorkshire sẽ được tổ chức tại Học viện. Ban Tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tham dự theo chương trình và kế hoạch sau.

1. Mục tiêu

Trao đổi thông tin khoa học và kinh nghiệm ứng dụng kỹ thuật phân tử trong công tác giống giữa các nhà khoa học trong nước;

Thảo luận và đánh giá ảnh hưởng của gen FUT1/MUC4 đến năng suất sinh sản của lợn.

2. Nội dung

Các chủ để chính đề cập đến trong Hội nghị bao gồm: Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi.

3. Thời gian và địa điểm

 Thời gian: 01 ngày (ngày 08 tháng 06 năm 2018)

 Địa điểm: Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Thành phần tham gia

Các Viện, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Cơ quan quản lí Nhà nước và các cá nhân quan tâm

5. Hình thức tham gia

Các công trình nghiên cứu khoa học, bài tổng quan, thông tin khoa học liên quan đến phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn được trình bày dưới dạng poster hoặc viết theo định dạng của Tạp chí Khoa học và Phát triển của Học viện (Phụ lục 1 hội thảo FIRST). Bài viết (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) được in trong Kỷ yếu của Hội nghị.

Thời hạn chót nhận bài: 25/05/2018

Địa chỉ gửi bài và liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Xuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

DĐ: 0987 029 959

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu về tham dự Hội thảo.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

GS.TS. Phạm Văn Cường

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: