Chọn lọc bò cái trong chăn nuôi bò thịt

 

 

Giới thiệu

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong xây dựng một chương trình nhân giống cân bằng là xây dựng một tập hợp các mục tiêu nhân giống.

Để thực hiện được điều này cần phải nắm được:

 

Tiềm năng sản xuất hoặc khả năng của trang trại.

Mức năng suất xuất hiện tại của đàn gia súc của bạn.

Các yêu cầu của thị trường hoặc thị trường bạn có kế hoạch cung cấp sản phẩm.

Những hạn chế về môi trường.
Một khi các mục tiêu nhân giống đã được thiết lập công việc tiếp theo là xác định các tiêu chuẩn chọn lọc sẽ được sử dụng trong đàn để đáp ứng mục tiêu đã vạch ra.
Để thực hiện được việc này cần lập danh sách:
Các tính trạng quan trọng về kinh tế.
Mục tiêu sản xuất trong tương lai.
Tiêu chuẩn chọn lọc.
Loại những con cái không chửa đẻ.
Những con đực có tốc độ sinh trưởng cao cần chọn lọc.
Điều quan trọng là phải xác lập các mối liên kết hoặc tương quan di truyền giữa các tính trạng và qua đó lựa chọn một tính trạng có thể tác động đến một tính trạng  khác. Tác động này có thể tích cực hoặc tiêu cực (có lợi hoặc có hại). Thí dụ chọn lọc về tốc độ sinh trưởng có thể làm tăng khối lượng sơ sinh, do đó làm tăng các trường hợp đẻ khó.
Tiêu chuẩn chọn lọc cần được xếp ưu tiên theo tầm quan trọng kinh tế của các tính trạng.
Một số tiêu chuẩn chọn lọc sẽ được áp dụng trên cơ sở "tất cả hoặc không". Tính tình có thể là một tính trạng như vậy mà ở đó nếu gia súc được cho là có tính tình không hiền lành thì phải loại thải, không kể gia súc đó đáp ứng các tiêu chuẩn khác như thế nào.
Người quản lý đàn cần phải nhận rõ được ảnh hưởng của chọn lọc con cái đến toàn đàn. Trong một đời một bò cái giống có thể sản xuất 8 bê trong khi một con đực có thể sản xuất được 120 bê.
Điều quan trọng là xác định khía cạnh nào trong quản lý chăm sóc đàn mà người quản lý có thể tác động để thay đổi năng suất bò cái. Các khía cạnh này là:
Dinh dưỡng
Quản lý phối giống.
Di truyền (chọn lọc)
Bệnh tật.
Dinh dưỡng có thể là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng sản xuất của bò cái nhưng yếu tố này không được thảo luận một cách chi tiết trong cuốn sách này. Cuốn sách này chỉ đề cập đến các vấn đề:
Sinh sản (cấu tạo chức năng của đường sinh dục cái)
Giá trị của chọn lọc
Chọn lọc bò cái như thế nào cho đúng
Các công cụ trợ giúp trong chọn lọc và loại thải

Chọn lọc bò cái trong chăn nuôi bò thịt

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: