NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA DÊ CỎ VÀ CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA DÊ ĐỰC F1 (BOER x BÁCH THẢO), F2 (BOER x BÁCH THẢO) VỚI DÊ CỎ NUÔI TẠI BẮC KẠN

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA DÊ CỎ VÀ CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA DÊ ĐỰC F1 (BOER x BÁCH THẢO), F2 (BOER x BÁCH THẢO) VỚI DÊ CỎ NUÔI TẠI BẮC KẠN

Newer news items:

Older news items: